آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت معدني و صنعتي گل گهر (سهام عام)

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 96/12/28 و صورت جلسه هیات مدیره 98/1/21 با توجه به افزایش سرمایه از 36،000،000میلیون ریال به 48،000،000 میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 12،000،000 میلیون ریال مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 98/1/29 تا پایان روز 98/3/26 می باشد.
دانلود آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه